Програми на сдружение Свят без граници
Направление, в които работи
  Свят без граници  

  Основни програмни области на дейността ни  

Програмна област „Здравеопазване”.

Реализират се следните дейности: превенция и здравно обучение; теренна работа; информационни кампании; формиране на нагласи за изграждане на отговорност за собственото здраве, консултации по семейно планиране, изграждане на партньорска мрежа за подобряване достъпа до здравеопазване и качествени грижи, предоставяне на безплатно и анонимно консултиране и изследване на ХИВ, насочване, преглед и лечение на полово-предавани области в Областния диспансер по кожни и венерически заболявания със стационар ЕООД, град Стара Загора, превантивни акушеро-гинекологични грижи на рискови бременни жени, (с активното участие на Дирекция «Социално подпомагане» и Отдел «Закрила на детето», град Стара Загора, поставяне на вътрематочна спирала за превенция на изоставянето и институционализацията, превенция на туберкулозата чрез ранно откриване и диагностика на туберкулозата, консултиране, насочване и придружаване за получаване на здравни услуги до Областния диспансер по пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар ЕООД, град Стара Загора. От началото на 2009 година описаните дейности се изпълняват на областно ниво.

Програмна област „Социални и хуманитарни дейности”.

Дейностите са насочени към развитието на социални услуги, предоставяни в ромска общност с основни цели да се стесни входа на специализираната институция и да се защити правото на детето да расте в семейна среда, като се мотивират децата да посещават училище, да се реинтегрират в учебната среда, да сключват граждански брак, когато са психически, емоционално и физически готови за поемане на отговорност за бъдещо поколение, да се намалят противообществените прояви чрез корекционна работа, превенция на насилието на семейството.

Сдружението притежава следните лицензи и удостоверения са извършване на социални услуги:

- лиценз за предоставяне на социални услуги за деца № 0274/01.10.2007г. – Заповед № РД-01-85 от Държавната агенция за закрила на детето, с обхват на лиценза „Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца”;

- лиценз за предоставяне на социални услуги за деца № 0274/01.10.2007г. – Заповед № РД-01-85 от Държавната агенция за закрила на детето, с обхват на лиценза „Център за обществена подкрепа на деца”;

- удостоверение за регистрация № 2708/10.10.2007г. за предоставяне на социални услуги Домашен помощник;

- удостоверение за регистрация № 2709/10.10.2007г. за предоставяне на социални услуги Социален асистент;

- удостоверение за регистрация № 2711/10.10.2007г. за предоставяне на социални услуги Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца.

Програмна област „Образование”.

По тази програмна област се реализират проектни дейности за изграждане на капацитет в ромската общност чрез придобиване на  средно и висше образование; превенция на ранното отпадане от училище; история, мотивиране за продължаващо образование, традиции и култура на ромския етнос; информационни кампании, неформално обучение и участие в извънучилищна културно-художествена дейност, за придобиване на знания и умения, които да улеснят приобщаването им в училищната среда, общуването и социализацията в обществото.

Програмна област „Младеж”.

Реализират се и се подкрепят младежки дейности и инициативи за развитие на общността и активното гражданско участие, придобиване на умения за планиране, подготовка и стимулиране за кариерно развитие, посредничество при наемане на работа и други.

Програмна област „Ромско включване”.

Реализират се дейности за  подкрепа и овластятяване на ромските общности да участват активно в процесите на вземане на решения, а така също и при изготвянето на стратегически програми, проекти и документи, за развитие на процесите отдолу-нагоре, ангажираност на местните ромски общности в процесите на мониторинг на проекти, изпълнявани с фокус роми и реализирани от неправителствени организации, институции, общини и др.

  Проекти на Свят без граници  

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!