Проведе се обучение на педагогически специалисти и образователни медиатори по проект У.Т.Р.Е.
Новини от
  Свят без граници  
  Проведе се обучение на педагогически специалисти и образователни медиатори по проект У.Т.Р.Е.  
Проведе се обучение на педагогически специалисти и образователни медиатори по проект У.Т.Р.Е.

11.09.2023
Проведе се обучение на педагогически специалисти и образователни медиатори по проект У.Т.Р.Е.

Сдружение „Свят без граници“ проведе обучение по дейност № 3 „Провеждане на краткосрочни обучения на директори и образователни медиатори за работа в мултикултурна образователна среда без присъждане на образователни кредити“, по проект „У.Т.Р.Е. Училище за толерантност и равнопоставеност на етносите”, с ДБФП, BG05M2OP001-3.017-0020-C01, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2ОP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“, одобрен за финансиране от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Участие в обучението взеха общо 30 директори, учители от детски градини и училища, партньори на проект „У.Т.Р.Е.“ и образователни медиатори.

След откриване на обучението в голяма група участниците бяха разпределени в три групи по 10 души. Това позволи обмен на практики и ефективност при реализацията на дейността. Квалификацията се осъществи в два обучителни модула.

Първият модул беше на тема "Работа на терен с ромската общност. Идентифициране на местни лидери" с продължителност 16 академични часа и се проведе в периода от 01.09.2023 г. до 03.09.2023 г. Той беше насочен към запознаване на обучаемите с общите и специфични проблеми, пред които е изправена ромската общност; обичаи и нагласи в отделните ромски групи в зависимост от религия, традиции и др.; идентифициране на лидерите на доверие в общността; подходи и методи за комуникация с ромските лидери; роля на ромската жена в семейството и въпитанието на децата; специфични потребности на ромските момичета и др.

Вторият модул "Педагогически и общностни практики за преодоляване на ранните бракове в ромска общност" с продължителност 16 академични часа  се проведе в периода от 08.09.2023 г. до 10.09.2023 г.

Запознаване с феномена „ранни бракове“ и проявата му в ромска общност; запознаване със спецификата на ромското семейство; състояние на ранните бракове при различните ромски групи; различни подходи на справяне с проблема според спецификата на дадената група - социален статус на ромската общност; особености, свързани с образователните процеси; съществуващи практики в общността за превенция и реакция на случаите на ранни бракове; успешни практики на Центровете за развитие на общността; партньорство на институциите на местно ниво –училищни институции, социални институции, местна общност; запознаване с педагогически практики за превенция на ранните бракове; запознаване с практиката на училищния парламент, учениците-наставници, родителски клуб за превенция на ранните бракове; работа по казус/ случай от практиката за превенция на ранен брак или реинтеграция на дете, обект на ранен брак.

Не беше пропусната и темата за възможностите на изкуствения интелект в образователната институция при работа с общността.

Домакин на събитието беше хотел спа „Аугуста“, гр. Хисаря.

При закриване на обучението всички участници получиха сертификат, в който са посочени темата и хорариума на преминатото обучение.

Сдружение „Свят без граници“ изказва благодарност на партньорите по проекта за техния професионализъм и коректност при реализиране на дейностите.

Тази новина се отнася за проект ПРОЕКТ BG05M20P001-3.017-0020 “УТРЕ – Училище за толерантност и равнопоставеност на етносите”

Вижте проекта

< Всички новини

  Други новини  
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!