Обява за набиране на експерт за изработване на доклад
Новини от
  Свят без граници  
  Обява за набиране на експерт за изработване на доклад  
Обява за набиране на експерт за изработване на доклад

06.09.2022
Обява за набиране на експерт за изработване на доклад

Във връзка с изпълнение на проучване на обществените нагласи по отношение на ромското малцинство в началото и в края на проекта по дейност 3.2. Дейности за осигуряване постигането на целите на проекта по Проект BGLD-3.002-0021„Хъб за социално включване Стамболийски“, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021., Сдружение „Свят без граници“ търси за назначи:

Експерт за изработване на доклад– срочен граждански договор до 31.12.2022 г.,непълно работно време, работно място в община Стамболийски.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образование – Висше;

Допълнителни компетенции:     

Да имат практически опит в изработването на доклади, стратегии и/или публикации, свързани с ромската общност.

Кратко описание на длъжността:

Експертът за изработване на доклад е отговорен за прецизното и точно обрабогнате на информацията, която базовото проучване предоставя.

Основни задачи:

Изработване на доклад за базово проучване на социалните дистанции и стереотипите към ромските общности в Община Стамболийски, който да включва:

 • Съдържание;
 • Инструментариум;
 • Извадка на проучването;
 • Общ обем, не по-малко от 10 стр.

Необходими документи за кандидатстване

 1. Заявление по образец
 2. Документ за самоличност /за справка/;
 3. Автобиография
 4. Копия на документи, удостоверяващи сходен трудов стаж и/или сходен професионален опит;
 5. Декларация за обработка на личните данни от кандидата по образец.

 

Срок и място за подаване на документи

Документи се подават лично всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа до 01.10.2022 г. включително в Здравно-социален център – Стара Загора с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Витоша“ № 23.

Тел. за контакт 878700509

За кандидати, които не са от гр. Стара Загора, документи се изпращат чрез пощенски/куриерски услуги на посочения адрес.

 

Ред и начин за провеждане на подбора

Подборът протича в два етапа:

Етап 1. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.

Етап 2. Провеждане на интервю (онлайн, по телефон- за кандидатите извън гр. Стара Загора) след проверката на съответствията на представените документи с всеки един от допуснатите до втори етап кандидати на 01.10.2022 г.

До участие във втори етап на процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията. Интервюто се провежда от комисия и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидата по следните критерии:

 • Професионална квалификация. 
 • Индивидуални способности и професионални умения.
 • Лични качества.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и се свърза с класираните кандидати за съответната длъжност.

Тази новина се отнася за проект Проект № BGLD-3.002-0021 "Хъб за социално включване Стамболийски"

Вижте проекта

< Всички новини

  Други новини  
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!