Обява за набиране на анкетьори
Новини от
  Свят без граници  
  Обява за набиране на анкетьори  
Обява за набиране на анкетьори

01.03.2024
Обява за набиране на анкетьори

Във връзка с изпълнение на проучване на обществените нагласи по отношение на ромското малцинство в началото и в края на проекта по дейност 3.2. Дейности за осигуряване постигането на целите на проекта по Проект BGLD-3.002-0021„Хъб за социално включване Стамболийски“, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021., Сдружение „Свят без граници“ търси за назначи:

 

Анкетьор– срочен граждански договор до 30.04.2024 г.,непълно работно време, работно място в община Стамболийски

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образование – Средно;

Минимален професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работата с деца от уязвими групи и техните семейства ще се счита за предимство;

Допълнителни компетенции:     

Да имат практически опит в работа с уязвими групи деца и семейства и/или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства от уязвими групи.

Кратко описание на длъжността:

Анкетьорът е отговорен за прецизното и точно събиране и предаване на информацията, която респондентът предоставя. Носи отговорност да бъдат проучени точно определените, според нуждите посоченият по-горе проект, участници в него.

Основни задачи:

 • Анкетьорите в изследвания задават въпроси на анкетираните лица и записват техните отговори като им обясняват целта на събеседването;
 • Задават въпроси като следват указанията на анкетните карти;
 • Записват отговорите на хартиен носител
 • Идентифицират и отстраняват несъответствията в отговорите
 • Предоставят обратна информация на възложителите на анкетата при възникване на проблеми с валидирането на данни.
 • Водят необходимата документация и отчетност за направените анкети.

Необходими документи за кандидатстване

 1. Заявление по образец – Приложение 1;
 2. Документ за самоличност /за справка/;
 3. Автобиография
 4. Копия на документи, удостоверяващи завършено образование, придобита образователно-квалификационна степен и придобита специалност;
 5. Копия на документи, удостоверяващи сходен трудов стаж и/или сходен професионален опит;
 6. Други приложими документи (удостоверения, сертификати за преминати обучения и придобити допълнителни квалификации);
 7. Декларация за обработка на личните данни от кандидата по образец – Приложение 2.

 

Срок и място за подаване на документи

Документи се подават лично всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа до 25.03.2024 г. включително в Здравно-социален център – Стара Загора с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Витоша“ № 23.

Тел. за контакт 0878700509

За кандидати, които не са от гр. Стара Загора, документи се изпращат чрез пощенски/куриерски услуги на посочения адрес.

 

Ред и начин за провеждане на подбора

Подборът протича в два етапа:

Етап 1. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.

Етап 2. Провеждане на интервю (онлайн, по телефон- за кандидатите извън гр. Стара Загора) след проверката на съответствията на представените документи с всеки един от допуснатите до втори етап кандидати на 28.03.2024 г.

До участие във втори етап на процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията. Интервюто се провежда от комисия и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидата по следните критерии:

 • Професионална квалификация. 
 • Индивидуални способности и професионални умения. 
 • Лични качества.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и се свърза с класираните кандидати за съответната длъжност.

Тази новина се отнася за проект Проект № BGLD-3.002-0021 "Хъб за социално включване Стамболийски"

Вижте проекта

< Всички новини

  Други новини  
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!