Насърчаване участието на родителите в образователния процес и работа с родителите от етническите малцинства за превенция на отпадането от училище
Новини от
  Свят без граници  
  Насърчаване участието на родителите в образователния процес и работа с родителите от етническите малцинства за превенция на отпадането от училище  
Насърчаване участието на родителите в образователния процес и работа с родителите от етническите малцинства за превенция на отпадането от училище

03.01.2023
Насърчаване участието на родителите в образователния процес и работа с родителите от етническите малцинства за превенция на отпадането от училище

В редица научни публикации се набляга на важната роля на родителите за успешното участие на децата и учениците в образователния процес. Практиката показва, че сред маргинализираните групи често има родители, които не осигуряват необходимата подкрепа на своите деца и дори самите те ги спират от посещение на училище. Това е една от основните причини за ранното отпадане от образование и предаване на бедността през поколения. От друга страна са чести и случаите, в които родители от български произход имат резерви децата им да посещават образователни институции, в които интегрирано се обучават деца от етническите малцинства. Отчитайки тези рискови фактори една от дейностите по Проект № BG05M9OP001-2.056-0001-2014BG05M2OP001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи - успешен модел за социално-икономическа интеграция в община Стара Загора” е Дейност 5Насърчаване участието на родителите в образователния процес и работа с родителите от етническите малцинства за превенция на отпадането от училище“. Първото направление в тази дейност е създаване на "Училище за родители" за родители от маргинализираните общности и други рискови групи. Тази част се изпълнява от СНЦ "Свят без граници" и е насочена към изграждане на компетентности за пълноценна грижа и подкрепа на децата им за пълноценно участие в учебния процес. Цели се промяна на нагласите у такива родители, възприемането на образованието като ценност, разбиране на нуждите на децата, които посещават детска градина или училище, изграждане на хигиенни навици, грижа за здравословното състояние и справяне с поведенческите проблеми при подрастващите.

Обученията се провеждат от мултидисциплинарен екип от психолог и експерт по образователни дейности. Включени са различни подходи - лекционна част, дискусии с участниците, различни ролеви и други, следвайки като логика установени модели за обучения за отговорно родителство, но с фокус към специфичните проблеми, с които се сблъскват родителите на деца в детски градини и училища.

Дейност 5 в първото си направление стартира през месец март 2022 г. и към месец декември 2022 г. екипът на сдружение „Свят без граници“ споделя, че дейността се провежда в помещения, осигурени от училищата и детските градини в удобно за родителите и детскатага градина/училище време, като на срещите се е достигнало до 331 участника, от които 292 жени и 38 мъже. На база проведените "Училища за родители" до момента може да се обобщи, че за да бъде успешен този модел е необходимо да се набляга на ограничаване на теоретичната част, използването на интерактивни методи, ролеви игри и филми, базирайки се на разбираема за аудиторията комуникация. Сдружение „Свят без граници“ изразява благодарност за съдействието на учители и директори за стартирането и реализацията на "Училище за родители" в 14 детски градини и училища на територията на Община Стара Загора, като зад успеха от неправителствената организация са категорични, че стои именно дългогодишното партньорство с администрацията в редица инициативи и проекти.

Бенефициент по проекта № BG05M9OP001-2.056-0001-2014BG05M2OP001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи - успешен модел за социално-икономическа интеграция в община Стара Загора” е Община Стара Загора. Повече за проекта и неговото описание можете да прочетете тук.

< Всички новини

  Други новини  
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!