Готови за училище 2017-2018 
ПРОЕКТ BG05M20P001-3.017-0020 “УТРЕ – Училище за толерантност и равнопоставеност на етносите”

ПРОЕКТ BG05M20P001-3.017-0020 “УТРЕ – Училище за толерантност и равнопоставеност на етносите”

период: 09.12.2020 - 30.09.2023
статус: Текущ
къде: Проектът се осъществява съвместно с 20 образователни институции на територията на областите Стара Загора и Сливен.

  Подробна информация за проекта 

На 09.12.2020 г. Сдружение “Свят без граници”  подписа договор по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз за изпълнение на проект „УТРЕ – Училище за толерантност и интелигентен растеж“.

         Проектът се осъществява съвместно с 20 образователни институции на територията на областите Стара Загора и Сливен:

 • Тракийски университет, гр. Стара Загора;
 • Професионална гимназия по Икономика “Проф. Д-р Димитър Табаков”, гр. Сливен;
 • Първо основно училище “Георги Бакалов”, гр. Стара Загора;
 • Обединено училище “Христо Ботев”, с. Опан;
 • Основно училище “Хаджи Димитър”, гр. Бяла;
 • Основно училище “Д-р Петър Берон”, с. Желю войвода;
 • Основно училище “Свети свети Кирил и Методий”, с. Камен (общ. Сливен)
 • Основно училище “Поп Минчо”, с. Коларово (общ.Сливен);
 • Основно училище “Черноризец Храбър”, с. Крушаре;
 • Основно училище “Свети свети Кирил и Методий”, с. Сърнево (общ. Раднево);
 • Детска градина “Зорница”, с. Гавраилово;
 • Детска градина “Роза”, с. Желю войвода;
 • Детска градина “Минзухар”, с. Крушаре;
 • Детска градина “Снежанка”, гр. Николаево;
 • Детска градина “Слънчо”, с. Самуилово (общ. Сливен);
 • Деска градина “Надежда”, гр. Сливен;
 • Детска градина 24 “Радост”, гр. Стара Загора;
 • Детска градина 16 “Горски кът”, с. Старозагорски бани;
 • Детска градина 55 “Незабравка”, с. Хан Аспарухово;
 • Детска градина 26 “Лилия”, с. Хрищени

 

Проект У.Т.Р.Е е насочен към решаването на някои от най-съществените проблеми в предучилищното и училищното образование в България - нуждата от достъпно качествено образование и задържане на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система.

Проектът цели да подпомогне този процес посредством повишаване на професионалните компетентности на учителите, директорите, и другите педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда в 19 училища и детски градини на територията на областите Стара Загора и Сливен. Тази цел ще бъде постигната чрез осигуряване на обучения за 224 педагогически специалисти и 12 образователни медиатори за работа в мултикултурна среда по 7 различни теми, за всяка от които се присъждат образователни кредити. Обученията ще бъдат извършени от сдружение “Свят без граници” въз основа на подробен анализ, оценка на средата и на потребностите във всяка от образователните институции, включени в проекта.

В допълнение 129 педагогически специалисти ще придобият професионално-квалификационни степени за работа в мултикултурна среда, след преминаване на обучение към Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите към Тракийски университет, гр. Стара Загора. За 95 от тях, на които предстои да придобият съответно четвърта и пета квалификационни степени, ще бъдат проведени подготвителни курсове. 

            Специфичните цели на проекта са насочени към:

- създаване на устойчива включваща среда за деца и ученици от етническите малцинствени групи в участващите образователни институции;

- оценка на потребностите на педагогическите специалисти от обучения и повишаване на квалификацията;

- повишаване на качеството на образованието и на образователните резултати в обхванатите училища и детски градини.

Проектът обединява усилията на всички заинтересовани страни - училища, детски градини, академична институция и структурите на гражданското общество в лицето на бенефициента Сдружение с нестопанска цел "Свят без граници". Този интегриран подход ще даде възможност  на педагогическите специалисти да получат качествена подготовка за работа в мултикултурна среда, съобразена с потребностите на децата и учениците, с които работят. Именно нуждите от качествено образование са определящи при подбора на темите за обучение и в последствие при реализацията на дейностите. Успешното изпълнение на проекта ще гарантира, че децата и учениците от маргинализираните общности на територията на общо пет общини ще получат възможност за успешна и устойчива интеграция в образователната система, и по-високи образователни резултати.

 

Обща стойност: 499 886.28 лева, от които 382 795.80 лева европейско и 67 552.20 лева национално съфинансиране.

 

Срок на изпълнение на проекта: 09.12.2020 г. – 30.09.2023 г.

  Новини свързани с проекта  

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!