Готови за училище 2017-2018 
Проект № BG05M9OP001-2.056-0001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи - успешен модел за социално-икономическа интеграция в Община Стара Загора“

Проект № BG05M9OP001-2.056-0001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи - успешен модел за социално-икономическа интеграция в Община Стара Загора“

период: 06.07.2021 - 30.09.2023
статус: Текущ
къде: Община Стара Загора

  Подробна информация за проекта 

Проект № BG05M9OP001-2.056-0001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи - успешен модел за социално-икономическа интеграция в община Стара Загора“ по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“ Бенефициент: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Обща стойност на проекта: 1 586 159.73 лева 100% безвъзмездна финансова помощ

Продължителност: 22 месеца

Дата на стартиране: 06.07.2021 год.

Дата на приключване: 06.05.2023 год.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Цел на проекта: Основната цел на проекта е създаването и прилагането на ефективен и иновативен междусекторен модел за устойчива социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на Община Стара Загора, насочен към повишаване на качеството на живот, намаляване на бедността и спиране на предаването на бедността през поколения.

Специфичните цели на проекта са:

  • насърчаването на икономическата активност и заетостта сред уязвимите групи;
  • повишаване на квалификацията и подобряване на пригодността за заетост;
  • подобряване на здравния статус и промоция на здравето в маргинализираните общности;
  • повишаване на качеството на живот и социална интеграция на възрастни хора и хора с увреждания;
  • преодоляване на негативните стереотипи спрямо ромската общност;
  • намаляване на дела на отпадналите от образователната система деца и ученици от уязвимите групи;
  • подобряване достъпа до качествено образование за деца и ученици от уязвимите групи;
  • подкрепа за по-лесен преход от образование към заетост. 

Проектът включва интегриран междусекторен подход и иновативни модели за допълняемост на отделните дейности по всяко от четирите и между отделните направления на процедурата.  

  Новини свързани с проекта  

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!