кампания в действие 
Проект „Укрепване на капацитета на ромските родители с цел по-добро представяне на правата на техните деца“

Проект „Укрепване на капацитета на ромските родители с цел по-добро представяне на правата на техните деца“

период: 02.01.2024 - 30.06.2025
статус: предстояща кампания
къде: Проектът се реализира на територията на България- община Стара Загора и Унгария.

  Подробна информация за проекта 

The main objective of the project is to empower Roma/disadvantaged parents to be able to better advocate for their children’s education, healthcare and other basic needs and rights. By raising awareness of the universal children’s rights –especially those mostly relevant for the life of the Roma communities in Hungary and Bulgaria -, and strengthening their capacities to stand up for these, parents will manage their children’s life more effectively and ensure more successful outcomes, primarily in their school career.

The secondary aim is to promote a cooperating, inclusive mainstream local society by sensitising and strengthening the Roma inclusion skills of the relevant local professionals.

Основната цел на проекта е да осигури възможност на ромските родители да се застъпват по-ефективно за образованието, здравеопазването и други основни нужди и права на техните деца. Чрез повишаване на осведомеността относно универсалните права на детето - особено тези, които са най-релевантни за живота на ромските общности в Унгария и България, и укрепване на техните способности да защитават тези права, родителите ще могат да управляват живота на своите деца по-ефективно и да осигурят по-успешни резултати, предимно в тяхната училищна кариера.

Втората цел е да се насърчи сътрудничеството с местното общество чрез сензибилизиране и укрепване на уменията за работа с роми на съответните местни професионалисти.

Повишаването на капацитета на ромските родители ще доведе до подобрено гражданско участие и по-активно участие в процесите на вземане на решения, - по общо ще доведе до по-добро изразяване на демократичния принцип "нищо за нас без нас". Ромските деца, израстващи в по-приобщаваща местна среда, ще доведат до по-успешна училищна кариера, по-добър и равен достъп до социални и здравни услуги, укрепване на включванията и разнообразието в двете партньорски държави.

Ромските общности имат малко възможности да научат за своите демократични права, да подобрят уменията си за кооперативно, демократично участие и да научат мирни и ефективни механизми за застъпничество. Проектът цели да създаде нови, иновативни неформални образователни пътища за тези цели.

Проектът е също в хармония с общите цели на Стратегията на ЕС за правата на детето. Той е особено релевантен за третия стълб на стратегическата рамка на ЕС за ромите за равенство, включване и участие, т.е. „Насърчаване на участието чрез осигуряване на възможности, сътрудничество и доверие“.

Планираните резултати от проекта са:

- разработване на две учебни програми, съставени съвместно от двата партньора въз основа на тяхната разнообразна, но сходстваща се експертиза: една програма за повишаване на капацитета на ромските родители и друга за сензитизиране и развитие на уменията на съответните професионалисти;

- 8 обучения/серии работилници: 1 обучение за родители, проведено в 2 места в двете държави, и подобно обучение за професионалистите в същите населени места;

- след обученията ще бъдат фасилитирани 4 процеса на учене чрез практика, за да се превърнат уменията, придобити по време на обученията, в практика - по 1 във всяко населено място ( във всяка държава);

- ще бъде съставен методологически наръчник, за да се обясни методът и да се обобщят научените уроци от проекта;

- различни материали за разпространение и публичност на проекта.

Проектът се изпълнява от унгарската организация “Rosa Parks Alapitvany” в партньорство със сдружение "Свят без граници". Финансиран е по програма Еразъм + KA210-ADU - Small-scale partnerships in adult education (партньорства в малък мащаб в образованието на възрастни) и представлява втора съвместна инициатива между двете организации.

  Новини свързани с проекта  

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!